Våra rehabprogram

Mälargården rehab center våra rehabprogram

Rehabilitering med individen i centrum

På Mälargården bedriver vi aktiv rehabilitering och lägger stor vikt vid ett personligt bemötande. Vi arbetar efter vetenskapliga metoder som dels bidrar till att stärka individens hälsa, dels förebygger eventuella skador och sjukdomar. Samtliga rehabiliteringsprogram är individuellt anpassade och utgår från en kartläggning där vi skapar oss en helhetsbild av din nuvarande status, din diagnos och hur den påverkar dig, begränsningar och möjligheter – och vilka mål du har.

 

Individuell rehabiliteringsplan

Med kartläggningen som grund gör vi en plan för din träning, behandling och omvårdnad, samt sätter upp en realistisk målsättning. Under den handledda träningen får du möjlighet att prova på många olika träningsformer, bland annat i varmvattenbassäng, gym, gymnastiklokal och den natursköna omgivningen. Du får även lära dig om träningens betydelse för välbefinnandet och de vinster som finns med att vara fysiskt aktiv. Utifrån de resultat du uppnår utformar vi sedan en plan för din fortsatta rehabilitering.

Stroke-rehabilitering

Vi hjälper dig som drabbats av stroke att försöka återgå till en fungerande vardag. Detta genom att lära ut hur funktioner återfås och hur träning ska ske för bästa resultat. Därutöver lär vi dig att bli så aktiv som möjligt med hjälp av kompensatoriska tekniker, hjälpmedel eller anpassningar av miljön. Rehabiliteringen kommer att förändras i takt med att träning och behandling ger resultat.

Strokeskolan ökar förståelsen för hjärnans uppbyggnad och funktion, vad stroke innebär och hur du kan påverka funktionsnedsättningen som följer efter en stroke. Det övergripande målet är ökad egenkontroll.

Till Mälargården kan man komma för 10 eller 15 dagars inneliggande Strokerehabilitering, veckovård (måndag-fredag). Vi tar även emot patienter för dagrehabilitering och erbjuder program på 10-25 dagar.

Läs mer om vårt stroke-program »

 

Postpolio-rehabilitering

Postpolioproblematik kräver specifik kunskap och metodik som vi har varit med om att utveckla sedan 1971. Här får du kunskap om hur funktionsnivån kan bibehållas genom träning. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är sömnkvalitet, andningsfunktion, smärta, avlastning och acceptans. Målet är att hitta balansen mellan inaktivitet och överbelastning av muskulaturen.
I polioskolan lär du dig om polio, kroppen och upplevda begräns­ningar samt hur du kan påverka funktionsnedsättningen, allt för att kunna hantera problem på egen hand. Du lär dig också att minska belastningen i aktivitet genom att arbeta med kroppen i lämpliga ställningar och med god teknik.

Till Mälargården kan man komma för 10 eller 15 dagars inneliggande Postpoliorehabilitering, veckovård (måndag-fredag). Vi tar även emot patienter för dagrehabilitering och erbjuder program på 10-25 dagar.

Läs mer om vårt postpolio-program »

 

Parkinsons sjukdom

Ett program för dig som har Parkinsonism. Här följer du en individuell plan med många olika inslag. Rehabiliteringen omfattar både teoretisk och praktisk kunskap om hur funktionsnivån kan behållas och även ökas genom träning. Som alltid utgår vi från det friska för att därigenom kunna uppnå så stor grad av självständighet som möjligt.

Stor vikt läggs vid att anpassa rehabiliteringen till dina behov. Genom utredning och kartläggning skapas en bild av funktionsnedsättningen, förmåga att klara ADL, hem (och arbete) samt inverkan på livskvalitet.

Till Mälargården kan man komma för 10 eller 15 dagars inneliggande Parkinsonrehabilitering veckovård, (måndag-fredag). Vi tar även emot patienter för dagrehabilitering och erbjuder program på 10-25 dagar.

Läs mer om vårt Parkinson-program »

 

MS-rehabilitering

Rehabiliteringen riktar sig till dig som har Multipel Skleros och syftar till att öka din förståelse för diagnosen och upplevd problematik. Träningens mål är att bibehålla ledrörlighet, styrka och uthållighet, normalisera tonus och minska smärta. Grunden för alla åtgärder är att ta vara på det friska och uppnå så stor grad av självständighet som möjligt.

Vi lägger stor vikt vid att anpassa rehabiliteringen efter dina förutsättningar och behov. Genom utredning och kartläggning skapas en bild av funktionsnedsättningen, förmåga att klara ADL, hem (och arbete) samt inverkan på livskvalitet. 

Till Mälargården kan man komma för 10 eller 15 dagars inneliggande MSrehabilitering veckovård, (måndag-fredag). Vi tar även emot patienter för dagrehabilitering och erbjuder program på 10-25 dagar.

Läs mer om vårt MS-program »

 

Cancer rehabilitering

En möjlighet för dig som har behandlats för cancer och behöver tid att återhämta dig till kropp och själ. Rehabiliteringen handlar om att ge dig verktyg för att hitta tillbaka till styrka och energi. Målet är att du ska förstå varför du mår som du gör och få insikt om vad du själv kan påverka för att må bättre.

För att uppnå mesta möjliga livskvalitet bygger vi på det friska. Därtill får du chansen att träffa andra med liknande erfarenheter – och även om ingen är den andra lik så kan man finna styrka i att känna igen sig i andra, få dela erfarenheter och stötta varandra på vägen framåt.

Till Mälargården kan man komma för 5 eller 10 dagars inneliggande cancerrehabilitering grundprogram, veckovård (måndag-fredag).

Läs mer om vårt cancer rehab-program »